White Earth Treaty Celebration & Pow Wow

White Earth Pow Wow Grounds White Earth

White Earth Treaty Celebration & Pow Wow White Earth Treaty Celebration & Pow Wow Join us for the 155th Annual White Earth Treaty Celebration & Pow Wow on June 9-11, 2023 at the White Earth Powwow Grounds in White Earth, Minnesota. Though the White Earth Pow Wow is a celebration of the White Earth [...]